Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande

Det är inte möjligt att tillskapa en certifiering på EU- eller internationell nivå eftersom certifieringsprocessen är en nationell eller regional angelägenhet. Därför tillämpar vi i stället principen om ett ömsesidigt erkännande. Våra medlemsbedömningscenter använder sig av samma yrkesstandarder och kvalitetsförfaranden. Gemensamt säkerställer de bedömningens kvalitet. På detta sätt kan de vara säkra på att ett certifikat som utfärdats av någon av dem har samma värde som om de själva hade utfärdat det. De validerar certifikaten inom ramen för ett gemensamt konsortium och säkerställer därmed dess giltighet i alla länder som har ett medlemcenter för bedömning.

De gemensamma certifikaten är baserade på tre principer, utvecklade i TALQ-projektet:

Transparens

Om en certifiering ska kunna accepteras av olika länder måste det vara helt klart vad det omfattar för att också uppnå ett ömsesidigt erkännande. För att kunna beskriva en certifiering begripligt behövs också ett gemensamt språk.

Vi använder ESCO, förstärkt med sektoriel information, som ett gemensamt språk för att beskriva certifieringarna. På så sätt passar certifikaten alla nationella kompetenssystem och är förståeliga för alla användare.

Förtroende

Förtroendet för ett certifikat är helt beroende av den tillit som sektorn ger det. Detta innebär att utfärdaren måste säkerställa att den som innehar certifikatet kan utföra och behärskar de kompetenser som beskrivs i certifieringen. Detta förtroende kan bara uppnås genom en ingående kvalitetssäkring av bedömningen.

Vi har utvecklat ett starkt kvalitetssystem med kontroller och avstämningar för att säkerställa att alla kandidater behandlas lika, att bedömare kan arbeta självständigt, och att utvärderingscentra kan vara säkra på varandras kvalitetsstandarder..

Frihet

Förståelsen för kulturella skillnader, återspeglade i olika undervisnings- och träningsmetoder, traditioner och variationer i yrken, är en viktig utgångspunkt vid samarbeten inom EU. En internationell certifiering måste därför lämna tillräckligt med frihet för att kunna anpassas till de olika utbildningssystemen och traditionerna.

Vi säkerställer friheten för de olika länderna och regionerna genom att enbart fokusera på bedömningen för en certifiering. Hur individen är utbildad eller undervisad är inget vi tar ställning till för detta certifieringsförfarande.